Obchodné podmienky

 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Little Blue Lamb

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim / spotrebiteľom  (ďalej len "VOP") platné od 01.04.2015
 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
1. Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.littlebluelamb.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 
2. Predávajúci/ prevádzkovateľ: spoločnosť HAVAT  s.r.o., so sídlom:Sokolská 19, 
Senec 90301, IČO: 47 560 037, DIČ: 2023 94 5396, zapísaná v OR Okresného súdu 
Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 94616/B .Kontaktná osoba: Veronika Horná, tel:0915484838, mail:obchod@littlebluelamb.sk
 
3. Kupujúci/objednávateľ: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru (špecifikovaného nižšie) vstúpila do záväzkovoprávneho vzťahu s 
predávajúcim.
 
4. Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu 
www.littlebluelamb.sk.
 
OBJEDNÁVANIE TOVARU
 
1. Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.littlebluelamb.sk
 
2. Tovar si môžete objednať správnym vyplnením a odoslaním elektronického formuláru s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) v internetovom obchode www.littlebluelamb.sk
 
3. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 
4. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu a neskoršie informácie o stave objednávky. 
 
5. Po potvrdení objednávky vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov („poštovného“), vyčíslených pred uskutočnením objednávky.
 
6. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke a súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Zároveň kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté 
 
7. Objednávka tovaru musí obsahovať:
 
• Meno a priezvisko kupujúceho 
• Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ) 
• Telefónne číslo a e-mail 
• Presný názov tovaru 
• Počet kusov z každej položky tovaru 
• Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet) 
• Spôsob prepravy a prevzatia tovaru  (poštou, osobný odber)
 
8. Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
 
• IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti 
• Kontaktnú osobu 
• Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 
9. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 
10. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
 
PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
 
1. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
 
Pred prevzatím tovaru:
 
• bankovým prevodom: FIO BANKA, a.s., číslo účtu: 2000508698/8330
 
Pri prevzatí tovaru:
 
• poštovou dobierkou 
• osobne
 
2. Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkovoprávny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. 
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.littlebluelamb.sk. 
 
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. 
 
4. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 
 
DODACIE PODMIENKY
 
1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, osobne).
 
2. Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 až 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. pri zvolení platby bankovým prevodom alebo elektronickým 
bankovníctvom do 3 až 7 dní odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho. 
Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si o výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne 
dodanie náhradného tovaru.
 
3. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
 
Pri platbe bankovým prevodom na účet pedávajúceho vopred (pred odoslaním balíka): 
 
Slovenská pošta, a.s.: 2,20,- € 
Kuriér GLS: 3,20,-€
 
Pri platbe na dobierku (poštárovi/kuriérovi) pri doručení balíka: 
 
Slovenská pošta, a.s.: 3,00,- € 
Kuriér GLS: 4,00,-€
 
Do Českej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
 
Pri platbe bankovým prevodom na účet pedávajúceho vopred (pred odoslaním balíka): 
 
Kuriér GLS: 4,26,-€
 
Pri platbe na dobierku (kuriérovi) pri doručení balíka: 
 
Kuriér GLS: 5,32,-€
 
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
 
• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta/kuriér) 
• oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (zo strany objednávateľa)
 
• poškodenie, zavinené doručovateľom (pošta). Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 
5. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí odn doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. 
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád 
potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcimuznané ako oprávnené a 
plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.
 
6. Objednávateľ a predávajúcisa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú 
a záväznú pre obe zmluvné strany. 
 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (storno objednávky)
 
1. Storno objednávky zo strany kupujúceho - ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. V súlade 
so zákonom máte ako spotrebiteľprávo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľkubez udania dôvodu do 14dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: 
 
 informujte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom odoslaným na adresu HAVAT s.r.o., Sokolská 19, Senec 90301alebo emailom na obchod@littlebluelamb.sk. Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám je tiež 
 
zaslaný pri objednaní tovaru:.: 
 
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 
– Komu:HAVAT s.r.o.Sokolská 19, Senec 90301, e-mail:...................  
 
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..............
 
– Dátum objednania:
 
- Dátum prijatia: ..............
 
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
 
– Dátum ..............
 
* Nehodiace sa prečiarknite.
 
• tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na našu adresu (HAVAT s.r.o., Sokolská 19, Senec 90301,), musí byť v pôvodnom obale, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe a s prípadným príslušenstvom. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.
 
• tovar je nutné zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť na našu adresuHAVAT s.r.o., Sokolská 19, Senec 90301 pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 
 
• zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
• v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, bohužiaľ,
nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť
 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnucenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druhdoručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočnéhoodkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ichúhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s inýmspôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
3. Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú a objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.
 
4. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia predávajúceho , napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.
 
5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote do 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada 
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NA TOVARE, ZÁRUKA  
 
Reklamačný poriadok internetového obchodu LittleBlueLamb a Návod na ošetrovanie jednotlivých druhov obuvi
 
1. Tovar je odosielaný dôkladne zabalený. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa.
 
2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. 
 
3. Všetky prípadné reklamácie budú posudzované v zmysle platného Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. vrámci 24 mesačne záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom od predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, kvalitatívne a estetické vlastnosti.
 
4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu ošetrovania výrobku uvedeného v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. 
 
Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. 
 
Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Pri kúpe obuvi dbajte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne zodpovedal vašim potrebám. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar obuvi nie je dôvodom k reklamácii. Taktiež obuv s ručným šitím, perforáciou zvršku a koženou podošvou nie je vhodná na nosenie vo vlhkom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, nevhodným čistením, praním v práčke, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním, nevhodným sušením (pri zdroji tepla), či bežným a mechanickým opotrebením výrobku (zodraté špičky v dôsledku šúchania, zošúchané podrážky). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, resp.o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar riadne používať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj v prípade zamietnutej reklamácie. Pokiaľ si zákazník tovar neprevezme, tovar bude po 2 mesiacoch zlikvidovaný.
 
5. Postup vybavovania reklamácie: 
 
5.1. Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho buď osobne alebo písomne. Tovar vo forme poisteného balíka na vlastné náklady zašlite na adresu predávajúceho: HAVAT s.r.o., Sokolská 19, Senec 90301. Zásielky na dobierku nepreberáme. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä: 
 
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
 
Ďalej nezabudnite priložiť doklad o kúpe(faktúru) a očistený reklamovaný tovar. 
 
5.2. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 1. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú. 
 
5.3. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúcivydá kupujúcemuo vybavení reklamácie písomný doklad. O výsledku reklamácie bude kupujúciinformovaný buď poštou alebo e-mailom. V prípade uznanej reklamácie predávajúcizabezpečí odstránenie závady, v prípade, že sa závada nedá odstrániť vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením. Za odstrániteľné vadysa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Reklamáciu nie je možné uplatniťna bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiacu zhoršenú kvalitu výrobku. 
 
5.4. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
 
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie a reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho)
 
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí predávajúcidoručenie.
 
6. Ostatné právne vzťahy medzi preáavajúcima objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcima objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
 
7. Predávajúcije oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúciurčí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 
8. Návod na ošetrovanie jednotlivých druhov obuvi: 
Obuv z hladkých usní - Obuv z hladkých usní je treba zbaviť nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou špongiou. Suchú useňošetrite krémom. Vyvarujte sa rozmáčaniu, poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Pokiaľ dôjde k premáčaniu obuvi, dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným pre príslušný druh usne a typ jej povrchovejúpravy.
 
Vlasové materiály - velúry a nubuky. Vlasové materiály ako velúr alebo nubuk treba čistiť bielou mazaciou gumou, kefovať bez vytrhávania vlasov. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje!!!
 
Lakové usne - Lakované usne sa odporúča čistiť mäkkým textilom za sucha alebo mokra. Povrch jenutné chrániť pred chemickými vplyvmi, rozmáčaním a mrazom.
 
Povrstvená useň- Rovnako ako pri lakovanej usni sa odporúča čistiť mäkkým textilom za sucha alebo mokra. Povrch jenutné chrániť pred chemickými vplyvmi, rozmáčaním a mrazom.
 
Plastové materiály - Gumené materialy sa ľahko očistia vodou s prídavkom saponátu a po opláchnutí sa vytrú handričkou. Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty. Toto označenie informuje o materiále, ktorý tvorí najmenej 80 % plochy
 
Pri výbere obuvi dbajte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne zodpovedal Vaším potrebám. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar obuvi NEMOŽE BYŤ DÔVODOM K NESKORŠEJ REKLAMÁCII
 
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Predávajúcisi vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 
2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho , zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 
POUŽITIE OBSAHU STRÁNOK
 
© HAVAT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia HAVAT s.r.o. zakázané.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitné detské kožené topanočky s pružnou podrážkou Little Blue Lamb